Address:

Georgia, 3700 Rustavi, Iv. Javakhishvili str. N5

Phone:

(+995) 341 29-34-44

E-Mail Address:

kano@kano.ge