შესრულებული პროექტები

წარმატების მაჩვენებელი

ლილოს ბეტონის ნაკეთობათა ქარხანა
საჰაერო კონსტრუქციების მწარმოებელი ქარხანა
ეთერზეთების ქარხანა
ცემენტის ქარხნის სილოსები
ფოთის ცემენტის ქარხანა
კასპის ცემენტის ქარხანა
სილიკონ-მანგანუმის ქარხანა